UK Bookmakers

Historia Biblioteki w Krośniewicach

Historia Biblioteki Publicznej w Krośniewicach

Miejska Biblioteka Publiczna w Krośniewicach została utworzona 1 stycznia 1947r. Prekursorami działań na rzecz powstania pierwszej po wojnie instytucji kulturalno - oświatowej w naszym mieście byli pracownicy urzędu Miejskiej Rady Narodowej, wśród nich Zygmunt Mizgalski – sekretarz urzędu, a jego żona Zofia Mizgalska prowadziła bibliotekę do roku 1953.

Początkowo biblioteka mieściła się w budynku Miejskiej Rady Narodowej, a w roku 1950 przeniesiono ją na ulicę Poznańską 10. Wkrótce jednak znaleziono lokum przy ulicy Poznańskiej 2 i oddano do dyspozycji 2 duże pomieszczenia. Były one częścią zajazdu, w którym obecnie mieści się Muzeum im. Jerzego Dunin - Borkowskiego.

W 1947r. księgozbiór biblioteki był bardzo skromny, liczył zaledwie 260 woluminów. Z biegiem czasu liczba książek systematycznie wzrastała i w roku 1966 do dyspozycji czytelników było już prawie 6200 książek.

Głównym źródłem pozyskiwania zbiorów były zakupy dokonywane przez bibliotekę powiatową, której zadania pełniła Miejska Biblioteka Publiczna im. Stefana Żeromskiego w Kutnie. W niewielkim procencie w zakupach książek partycypowała Miejska Rada Narodowa. Fundusze na rozwój biblioteki pochodziły również z dotacji zakładów pracy znajdujących się na terenie Krośniewic oraz z dochodów organizacji społecznej – było to Koło Przyjaciół Biblioteki. Księgozbiór uzupełniano pod kątem zaspokajania potrzeb czytelniczych mieszkańców miasta.

Od roku 1953 do 1972 bibliotekę prowadziła Zofia Michalska, pełniąca też funkcję kierownika, a jej współpracownicą była Danuta Głoskowska.

Ważną datą w dziejach biblioteki był rok 1966. Wówczas powiększyły się zasoby lokalowe instytucji, bowiem przekazano jej trzecie pomieszczenie z przeznaczeniem na czytelnię dla dzieci. Od tej chwili można było udostępniać zbiory w wypożyczalni i w czytelniach.

W pełnym zakresie do dyspozycji czytelników został oddany księgozbiór ogólny i podręczny, katalogi – alfabetyczny i rzeczowy, a dla dzieci bibliotekarze skonstruowali katalog tytułowo - poziomowy. Systematycznie opracowywano również następujące kartoteki: kartotekę adresów, laureatów nagród Nobla, życiorysów pisarzy, wymowy nazwisk pisarzy obcych, cytatów.

W wypożyczalni stosowano wolny dostęp do półek z książkami, a w czytelniach udostępniano księgozbiór podręczny i prasę.

W szeroko tu opisanym roku 1966 w bibliotece zarejestrowanych było 810 czytelników, co stanowiło 22,1% mieszkańców miasta. Od tego roku biblioteka zaczęła w większym stopniu popularyzować czytelnictwo wśród mieszkańców gminy Krośniewice. Powstały 2 punkty biblioteczne we wsiach Głaznów i Teresin, które miały swoje siedziby w popularnych wówczas Klubach Książki i Prasy „Ruch”.

Działalność biblioteki publicznej to nie tylko udostępnianie zbiorów,
ale także różne formy aktywności kulturalnej. Dla dorosłych czytelników organizowano spotkania literackie oraz spotkania z ludźmi kultury. W latach 1967 – 1972 bibliotekę odwiedzali pisarze, m. in. Ewa Nowacka i Jan Dobraczyński, a także artyści – np. aktorzy Teatru Wielkiego w Łodzi czy Bogumił Kładkowski – aktor Teatru Komedia w Warszawie.

1 stycznia 1972r. kierownikiem biblioteki została Janina Kucharska, a w styczniu 1976r. – w związku ze stale powiększającymi się zbiorami bibliotecznymi i liczbą czytelników – pracę podjęła Mirosława Smolczewska.

W roku 1984 władze gminy Krośniewice zakupiły dla potrzeb działalności biblioteki budynek przy ul. Poznańskiej 16. Lokal składał się z 5 pomieszczeń. W związku z planowanym otwarciem Oddziału dla dzieci do pracy przyjęto kolejne 2 osoby – Jadwigę Woźniak i Iwonę Kawczyńską. 1 września 1985 r. oficjalnie otwarto Oddział dla dzieci przy Miejsko -  Gminnej Bibliotece Publicznej w Krośniewicach. W tym samym czasie w Oddziale dla dorosłych pracę podjęła Małgorzata Witczak. Biblioteka koordynowała też pracę dwóch filii działających na terenie gminy: w Jankowicach, którą prowadziła Jadwiga Komorowska, i w Nowem, gdzie pracowała Anna Ociepa.

Stan księgozbioru na koniec 1986r. to prawie 34900 woluminów, w tym też roku z zasobów biblioteki korzystało niemal 2,5 tys. zarejestrowanych czytelników. W lokalu przy ul. Poznańskiej 16 biblioteka działała do 1991r., kiedy to na czas remontu budynku została przeniesiona na ul. Łęczycką.

Od 1 września 1992r. biblioteka powróciła do swego macierzystego budynku. Oddział dla dzieci i młodzieży znajdował się na parterze, a piętro zajmował Oddział dla dorosłych.

Kolejne lata w historii naszej placówki to czas, w którym na mocy Ustawy o samorządzie terytorialnym z dnia 8 marca 1990r. właścicielem i organem założycielskim biblioteki stała się gmina Krośniewice. Oznaczało to między innymi finansowanie placówki z budżetu lokalnego samorządu. Do pozytywnych zmian, jakie dokonały się w bibliotekarstwie polskim po wprowadzeniu Ustawy o samorządzie terytorialnym, należy zaliczyć poprawę w zakresie wyposażenia technicznego bibliotek, w tym komputeryzację. Jednak kolejne lata zapisały się niezbyt chlubnie w dziejach bibliotek w Polsce. Wprowadzano różnego typu oszczędności, redukowano stanowiska bibliotekarzy, zmniejszano fundusze na zakup nowości wydawniczych.

Jak ta ogólna tendencja wpłynęła na kondycję naszej biblioteki?

W 1996r. Uchwałą Rady Miejskiej w Krośniewicach dokonano połączenia Gminnego Ośrodka Kultury oraz Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej i utworzono Gminne Centrum Kultury, którego dyrektorem została Janina Kucharska. W tym samym roku oddział dziecięcy przeniesiono do siedziby Gminnego Centrum Kultury przy ul. Kolejowej.

W roku 1996 biblioteka miała do zaoferowania czytelnikom prawie 40200 pozycji książkowych, w tym czasie zarejestrowano 2026 czytelników.

Przez cały czas biblioteka podejmowała działania związane z promocją szeroko pojętego czytelnictwa. W swojej codziennej pracy bibliotekarze organizowali spotkania z pisarzami, aktorami, twórcami kultury i sztuki, a poprzez kontakty indywidualne z odbiorcami promowali nowości wydawnicze i zasięgali informacji na temat ich preferencji czytelniczych.

W kontaktach z dziećmi i młodzieżą praca pedagogiczna przybierała  formy pogadanek tematycznych, zajęć i lekcji bibliotecznych, zajęć technicznych i plastycznych inspirowanych literaturą, różnorodnych konkursów.

W dniu 22 maja 1997r. uroczyście obchodzono jubileusz 50. rocznicy utworzenia placówki, połączony z Dniem Bibliotekarza i Działacza Kultury. Wówczas do Krośniewic przybyli znamienici goście – przedstawiciele władz wojewódzkich i lokalnych, a także bibliotekarze oraz działacze i animatorzy kultury z Kutna i Łęczycy. Jubileusz uprzyjemniły występy kapeli ludowej i dziecięcego teatrzyku.

Od roku 1999 w związku z reformą administracyjną Polski zmniejszono liczbę województw do 16. W tym momencie nadzór merytoryczny nad placówką objęła Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Józefa Piłsudskiego w Łodzi.

Przez następne lata biblioteka funkcjonowała w dwóch odrębnych lokalizacjach, a zatrudniona kadra propagowała czytelnictwo w społeczności lokalnej i jak najlepiej starała się wypełniać zadania postrzegane jako swoista misja społeczna.

Kolejne lata przyniosły liczne zmiany – zarówno pod względem organizacyjnym, bowiem do siedziby biblioteki przy ul. Poznańskiej 16 powrócił Oddział dla dzieci i młodzieży, jak również pod względem rozwojowym, gdyż dzięki ogólnopolskim programom wspierającym biblioteki i ich cyfryzację pojawiły się pierwsze komputery.

W roku 1998 na stanowisko bibliotekarza została przyjęta Małgorzata Smolczewska, która w 2001r. objęła funkcję kierownika biblioteki i pełni ją do dziś. Wówczas zmieniła się również część kadry. Pracę w Oddziale dla dzieci i młodzieży rozpoczęła Anna Ociepa, dotąd zatrudniona  w filii w Nowem, a tamtejsza biblioteka zyskała nowego pracownika – Mariolę Będkowską.

Biblioteka nie zajmowała się tylko wypożyczaniem lub udostępnianiem wybranych pozycji wydawniczych na miejscu. Jednym z istotnych zadań placówki było przekazywanie informacji, na które zapotrzebowanie stale wzrastało. W związku z tym pojawiła się konieczność komputeryzacji zbiorów. W roku 1999 biblioteka otrzymała nieodpłatnie program komputerowy MAK BN. Program przekazała placówce Biblioteka Narodowa w Warszawie. Od tego momentu prowadzono prace związane z komputeryzacją zbiorów, aby ułatwić czytelnikom pozyskiwanie informacji o księgozbiorze.

W roku 2004 do głównej siedziby biblioteki przy ul. Poznańskiej powrócił Oddział dla dzieci i młodzieży. Przeprowadzka była korzystna, ponieważ dzieci bardzo chętnie spędzające czas w bibliotece mogły od tej chwili cieszyć się dużą czytelnią. Usprawniło to również pracę całej placówki, która wreszcie funkcjonowała w całości w jednej lokalizacji.

W tym samym roku władze samorządowe Gminy Krośniewice podpisały umowę z Ministerstwem Nauki i Informatyzacji, na mocy której biblioteka została zgłoszona do ogólnopolskiego programu „Ikonka”. Program ten umożliwił użytkownikom stały dostęp do Internetu. Powstała czytelnia internetowa z trzema stanowiskami komputerowymi. Warunkiem przystąpienia do programu było posiadanie stałego łącza internetowego. Biblioteka dysponowała nim od 2002r. Dzięki staraniom pracowników oraz sympatyków instytucji przybywało sukcesywnie stanowisk komputerowych. Jeden komputer z drukarką dla potrzeb biblioteki przekazał Senat Rzeczypospolitej Polskiej.

W 2004r. nowym dyrektorem instytucji został Eugeniusz Kikosicki,
a niespełna rok później stanowisko to objęła Magdalena Konczarek.

W roku 2007 Uchwałą Rady Miejskiej Gminne Centrum Kultury zostało przekształcone w Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Krośniewicach, w skład którego weszły: Ośrodek Kultury, Biblioteka Publiczna, Stadion Miejski, Hala Sportowa, Gminne Centrum Informacji oraz osiedlowe i wiejskie świetlice. Centrum zajęło się animowaniem czasu wolnego mieszkańców, dbając nie tylko o zaspokajanie ich potrzeb kulturalnych, ale też oferując różne formy aktywności ruchowej. Dyrektorem tej nowo powołanej do życia instytucji do 2013 r. był Eugeniusz Kikosicki.

Rok 2012 to kolejna zmiana siedziby biblioteki. Od tego czasu do dziś zajmuje ona piętro w budynku Liceum Ogólnokształcącego z wejściem od ulicy Kwiatowej.

Potrzeba szybszego dostępu do informacji o zbiorach biblioteki doprowadziła do podpisania umowy z Instytutem Książki na udostępnienie programu komputerowego MAK+. Program ten umożliwił wprowadzenie do katalogu, w ciągu dwóch lat, całości księgozbioru biblioteki. Dzięki temu od 2016 r. poprzez stronę Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji wszyscy czytelnicy mają dostęp do katalogu. Obecnie biblioteka ma do dyspozycji trzy komputery w czytelni internetowej oraz trzy komputery wykorzystywane do prac bibliotecznych. Wszystkie komputery funkcjonują w sieci. Ułatwia to pracę dzięki możliwości korzystania z baz danych innych bibliotek w całej Polsce.

W 2017 roku w Oddziale dla dzieci i młodzieży nastąpiły zmiany kadrowe – pracę na stanowisku bibliotekarzy rozpoczęły Justyna Szadkowska i Katarzyna Ślusarczyk.

Obecnie zawieszono działalność filii w Nowem z powodu braku lokalu (umowa użyczenia pomieszczenia została wypowiedziana przez Szkołę Podstawową im. gen. Władysława Andersa; po oddaniu do użytku budowanej sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami przeznaczonymi dla przedszkola filia znów rozpocznie działalność). W związku z tym dokonano przesunięć kadrowych – w Oddziale dla dzieci i młodzieży aktualnie pracują Katarzyna Ślusarczyk i Mariola Będkowska.

The Best betting exchange http://f.artbetting.netby ArtBetting.Net

PARTNERZY:

 herb-krosniewice logo leiber 
 zuk  sm
 expom  BANK-SPOLDZIELCZY
 muks  

Szybki kontakt:

Gminne Centrum Kultury, Sportu
i Rekreacji w Krośniewicach

ul. Łęczycka 19a 
99-340 Krośniewice
tel./fax: 24 252-51-09

e-mail:
sekretariat
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

dyrektor
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

All CMS Templates - Click Here