UK Bookmakers

Regulamin Biblioteki Publicznej w Krośniewicach

Administrator.

Regulamin Biblioteki Publicznej
w Krośniewicach

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Regulamin korzystania z materiałów i usług, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki i zasady korzystania z materiałów i usług Biblioteki Publicznej, wraz z filią
  w Nowem, zwanej dalej „Biblioteką”.
 • Postanowienia Regulaminu dotyczą wszystkich Użytkowników oraz Gości korzystających z materiałów i usług Biblioteki.
 • Każdy Użytkownik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu i przestrzegać jego postanowień.
 • Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Regulaminu Użytkownik składa na karcie zobowiązania.
 • Biblioteka jest instytucją kultury o charakterze publicznym działającą na podstawie:

– ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. Nr 85 poz. 539 z póź. zm.),
– ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. Nr 114 poz. 493 z póź. zm.),
– Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. (RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
– ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24 poz. 83 z póź. zm.),

 1. Administratorem danych osobowych jest Gminne Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Krośniewicach, 99-340 Krośniewice, ul. Łęczycka 19a. W imieniu Administratora Danych działa Dyrektor GCKSiR.
 2. Dane użytkowników wykorzystywane będą do celu zapewnienia ochrony udostępnianych i wypożyczanych zbiorów, dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych, prowadzenia statystyk dotyczących korzystania z Biblioteki.  Biblioteka jest uprawniona do przetwarzania danych Użytkowników na podstawie ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85 poz. 39 ze zm.). Biblioteka ma obowiązek przetwarzania informacji o grupie społeczno-zawodowej wynikający z ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. 1996, Nr 88 poz. 439 ze zm.).
 3. Dane Gości wykorzystywane będą do celu zapewnienia ochrony udostępnionych w czytelni zbiorów oraz sprzętu komputerowego.
 4. Użytkownikowi oraz Gościowi przysługuje prawo dostępu, aktualizacji, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia swoich danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie.
 5. W sprawach spornych przysługuje Użytkownikowi oraz Gościowi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Wyjaśnień w sprawach związanych z danymi osobowymi udziela Inspektor Ochrony Danych, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 6. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

materiałach bibliotecznych – rozumie się przez to dokumenty zawierające utrwalony wyraz myśli ludzkiej, przeznaczone do rozpowszechniania, niezależnie od nośnika fizycznego i  sposobu zapisu treści, tj.: książki, czasopisma, multimedia, filmy, audiobooki, zbiory elektroniczne dostępne w sieci, gry planszowe;

 

karcie zobowiązania – rozumie się przez to dokument zawierający:

 1. dane osobowe Użytkownika (nazwisko i  imiona, datę urodzenia, adres zameldowania i zamieszkania z kodem, telefon, adres e-mail) oraz nr Użytkownika i znak statystyczny określający grupę społeczno-zawodową,
 2. dane Administratora Danych,
 3. oświadczenia Użytkownika, że zapoznał się z Regulaminem Biblioteki i zobowiązuje się do jego przestrzegania oraz do ponoszenia odpowiedzialności za spowodowane szkody;

Użytkowniku – rozumie się przez to osobę, która spełniła warunki uprawniające zgodnie z Regulaminem do korzystania z materiałów i usług bibliotecznych, zaakceptowała oraz zobowiązała się stosować Regulamin Biblioteki poprzez oświadczenie w Karcie zobowiązania oraz wypełniła kartę zobowiązania bibliotecznego;

Gościu – rozumie się przez to osobę, która zapoznała się z Regulaminem i wpisała swoje dane (imię, nazwisko, adres – dla osób niezapisanych, bez karty bibliotecznej) do książki czytelni;

dokumencie tożsamości – rozumie się przez to dowód osobisty, prawo jazdy, legitymację szkolną potwierdzające tożsamość osoby ubiegającej się o korzystanie z materiałów i usług Biblioteki. Podstawowe dane zawarte w takim dokumencie to nazwisko i imiona osoby
oraz data urodzenia. Cudzoziemcy okazują paszport lub kartę pobytu.


§ 2. MATERIAŁY BIBLIOTECZNE

 1. Biblioteka gromadzi i udostępnia następujące materiały biblioteczne: dokumenty graficzne: wydawnictwa zwarte (książki) oraz periodyki (gazety, czasopisma), dokumenty dźwiękowe (audiobooki), dokumenty audiowizualne (płyty DVD i inne), dokumenty elektroniczne (wydawnictwa multimedialne, płyty CD-ROM, bazy danych i programy komputerowe), inne (gry planszowe).
 2. Materiały biblioteczne stanowią własność Biblioteki.
 3. Stan i status (dostępne/wypożyczone) materiałów bibliotecznych przedstawia katalog dostępny w Bibliotece.
 4. Materiały biblioteczne udostępnia się poprzez wolny dostęp do półek
  lub za pośrednictwem bibliotekarza.


§ 3. PRAWO KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI

 1. Prawo korzystania z Biblioteki ma charakter powszechny na zasadach określonych w ustawie o bibliotekach oraz w niniejszym Regulaminie.
 2. Wypożyczanie materiałów bibliotecznych jest bezpłatne.
 3. Aby zapisać się do Biblioteki, należy:

- okazać dokument tożsamości ze zdjęciem oraz podać aktualny adres zamieszkania,

- zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu i zobowiązać się jego przestrzegania poprzez złożenie podpisu na karcie zobowiązania.

 1. Niepełnoletniego Użytkownika (do 14 roku życia) zapisuje rodzic lub opiekun prawny, który podpisuje za niego kartę zobowiązania jako osoba upoważniona. Podstawą zapisu jest tymczasowy dowód osobisty lub legitymacja szkolna. 
 2. Użytkownik jest zobowiązany informować Bibliotekę o zmianie danych: miejsca zamieszkania, zameldowania, nazwiska, numeru telefonu.
 3. Biblioteka corocznie uaktualnia dane Użytkownika poprzez ponowne złożenie przez niego oświadczenia na karcie zobowiązania.


§ 4. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW I GOŚCI BIBLIOTEKI

1.Użytkownicy mają prawo do: 

- wypożyczania materiałów bibliotecznych na warunkach określonych w Regulaminie,

- korzystania z księgozbioru podręcznego,

- korzystania z pomocy i porad bibliotekarza, w tym przy doborze materiałów     bibliotecznych.

 1. Gość ma prawo do:

- korzystania z księgozbioru podręcznego,

- korzystania z pomocy i porad bibliotekarza, w tym przy doborze materiałów bibliotecznych.

 1. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób posługujących się jego kartą biblioteczną.
 2. Na terenie Biblioteki obowiązuje:

- zakaz palenia tytoniu, papierosów, e-papierosów, środków i urządzeń zawierających nikotynę, zażywania narkotyków oraz innych środków odurzających, picia alkoholu oraz spożywania posiłków i picia napojów (w uzasadnionych przypadkach np. chorobowych spożywanie posiłków i picie napojów może odbywać się jedynie w wyznaczonym miejscu);

- w Bibliotece nie mogą przebywać osoby zagrażające bezpieczeństwu innych Użytkowników oraz osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych używek, a także nieprzestrzegające zasad higieny osobistej; 

- zabronione jest zachowanie uciążliwe dla innych Użytkowników oraz zakłócające świadczenie usług bibliotecznych, m.in. prowadzenie głośnych rozmów, głośne nastawianie odtwarzaczy osobistych oraz korzystanie z telefonów komórkowych; wnoszone do Biblioteki telefony powinny być wyciszone;

- zabronione są wszelkie działania powodujące niszczenie materiałów bibliotecznych w czasie czytania (np. podkreślanie tekstu, rozkładanie książek grzbietem do góry, itp.);

- zabronione jest wprowadzanie zwierząt na teren Biblioteki, z wyjątkiem psów przewodników.

 1. Bibliotekarz ma prawo wyprosić Użytkownika nieprzestrzegającego zasad współżycia społecznego.
 2. Użytkownicy mają obowiązek:

- przestrzegać zasad korzystania z materiałów i usług bibliotecznych określonych Regulaminem,

- dbać o powierzone materiały biblioteczne, w szczególności chronić je przed zagubieniem, uszkodzeniami mechanicznymi lub zabrudzeniem, zaniechać podkreśleń tekstu, czynienia uwag na marginesach, sklejania itp.,

- chronić kartę biblioteczną przed zgubieniem lub zniszczeniem, niezwłocznie powiadomić Bibliotekę o jej utracie, a także informować o zmianach dotyczących danych osobowych zamieszczonych w karcie zobowiązania,

- każdorazowo na żądanie bibliotekarza okazywać dokument tożsamości celem sprawdzenia zgodności danych z danymi zamieszczonymi w karcie zobowiązania.§ 5. ZASADY UDOSTĘPNIANIA MATERIAŁÓW BIBLIOTECZNYCH

 1. Użytkownik może wypożyczyć jednorazowo 5 książek.
 2. Użytkownik wypożycza materiały biblioteczne na 30 dni (dotyczy książek).
 1. Użytkownik może przedłużyć jednorazowo czas wypożyczenia o 30 dni (dotyczy książek).
 2. Bibliotekarz może przedłużyć termin zwrotu materiałów bibliotecznych, jeśli materiał biblioteczny nie został zarezerwowany przez innego Użytkownika.
 3. Jeżeli Użytkownik nagminnie przetrzymuje wypożyczone zbiory, pracownik Biblioteki może ograniczyć liczbę wypożyczanych pozycji do dwóch.
 4. Bibliotekarz w wyjątkowych przypadkach może wyrazić zgodę na wypożyczenie większej liczby materiałów bibliotecznych.
 5. Powyższe okresy wypożyczenia ulegają automatycznemu przedłużeniu w przypadku, gdy termin zwrotu wypadłby w dniu, w którym Biblioteka jest nieczynna.
 6. Użytkownik może dokonywać rezerwacji materiałów bibliotecznych osobiście
  lub telefonicznie. 


§ 6. POSTĘPOWANIE W RAZIE OPÓŹNIENIA LUB ZANIECHANIA
ZWROTU MATERIAŁÓW BIBLIOTECZNYCH, ICH ZAGUBIENIA, ZNISZCZENIA BĄDŹ USZKODZENIA

 1. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za terminowy zwrot wypożyczonych materiałów bibliotecznych oraz terminowy odbiór rezerwacji i zamówień. Biblioteka nie ma obowiązku przypominania o terminie zwrotu materiałów bibliotecznych i terminie odbioru rezerwacji i zamówień.
 2. W razie opóźnienia zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych przez Użytkownika ponad ustalony termin Biblioteka egzekwuje poprzez pisemne lub telefoniczne upomnienie.
 3. Biblioteka zastrzega sobie prawo dochodzenia swoich wierzytelności na drodze sądowej wobec Użytkowników, którzy uchylają się od zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych oraz nie uregulowali należności wynikających z powstałych zaległości.
 4. W razie utraty lub zniszczenia materiałów bibliotecznych Użytkownik jest zobowiązany, w uzgodnieniu z kierownikiem Biblioteki, do:

- odkupienia tego samego tytułu,

- odkupienia innej przydatnej Bibliotece pozycji (ustalonej z bibliotekarzem) o tej samej lub wyższej wartości,

- zapłacenia kwoty nie  mniejszej niż aktualna cena rynkowa uszkodzonego/zagubionego materiału bibliotecznego,

- naprawy lub wymiany elementów we własnym zakresie w terminie 30 dni od daty ujawnienia szkody.

W  wypadkach losowych (np. kradzież, pożar) Biblioteka może zaniechać dochodzenia od Użytkownika roszczeń przewidzianych w niniejszym rozdziale. Decyzje podejmuje kierownik Biblioteki.


§ 7. ZASADY KORZYSTANIA Z OFERTY KULTURALNO-OŚWIATOWEJ BIBLIOTEKI

 1. Podczas zajęć realizowanych w ramach oferty kulturalnej uczestnicy podporządkowani są prowadzącym zajęcia oraz pracownikom Biblioteki.
 2. Korzystający z zajęć prowadzonych na terenie Biblioteki mają obowiązek pozostawienia okryć wierzchnich w wyznaczonym miejscu.
 3. W zajęciach w ramach oferty kulturalnej przeznaczonej dla dzieci i młodzieży nie biorą udziału osoby pełnoletnie (nie dotyczy rodziców lub opiekunów prawnych, jeżeli wiek dziecka nie pozwala na samodzielne uczestniczenie w zajęciach).
 4. Rodzice nie mogą pozostawiać w Bibliotece dzieci poniżej 7 roku życia bez opieki. Placówki biblioteczne nie są przeznaczone ani uprawnione do sprawowania opieki nad dziećmi, w tym zapewnienia pożywienia i picia, ani opieki w przypadku nagłego zachorowania lub złego samopoczucia dziecka.
 5. W ramach oferty kulturalnej Użytkownicy Biblioteki mogą korzystać z gier planszowych, multimedialnych oraz innych urządzeń i materiałów, po wcześniejszym uzgodnieniu tego faktu z dyżurującym pracownikiem Biblioteki.
 6. W uzasadnionych przypadkach Biblioteka ma prawo odwołania zajęć.
 7. Oferta zajęć jest dostępna na stronie internetowej GCKSiR, w zakładce Biblioteka.

 § 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Informacja dotycząca godzin otwarcia Biblioteki umieszczona jest w widocznym
  dla Użytkowników miejscu i na stronie internetowej GCKSiR.
 2. Biblioteka nie odpowiada za rzeczy pozostawione przez Użytkownika w siedzibie.
 3. Skargi i wnioski przyjmuje kierownik Biblioteki w godzinach urzędowania.
 4. Użytkownik niestosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu może być czasowo pozbawiony prawa korzystania z Biblioteki i jej usług, a w przypadku szczególnie rażącego naruszenia – na stałe. Decyzję w tej sprawie podejmuje kierownik Biblioteki.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

Wysokość opłat reguluje cennik opłat pobieranych przez Bibliotekę, zawarty
w Zarządzeniu GCKSiR dostępnym u Kierownika Biblioteki.

The Best betting exchange http://f.artbetting.netby ArtBetting.Net

PARTNERZY:

 herb-krosniewice logo leiber 
 zuk  sm
 expom  BANK-SPOLDZIELCZY
 muks  ANS WSGK KUTNO logo

Szybki kontakt:

Gminne Centrum Kultury, Sportu
i Rekreacji w Krośniewicach

ul. Łęczycka 19a 
99-340 Krośniewice
tel./fax: 24 252-51-09

e-mail:
sekretariat
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

dyrektor
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Numer konta:
94 9023 0006 0000 1720 2000 0010

All CMS Templates - Click Here