UK Bookmakers

Regulamin hali

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 1/2020
Dyrektora Gminnego Centrum Kultury,
Sportu i Rekreacji w Krośniewicach
z dnia 2 stycznia 2020 r.

Regulamin hali sportowej
Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji
w Krośniewicach

Osoby korzystające z hali sportowej zobowiązuje się do zapoznania się i przestrzegania niniejszego regulaminu.

 

1. Osobą upoważnioną do zarządzania halą sportową jest kierownik działu sportowo - rekreacyjnego, który bezpośrednio podlega dyrektorowi Gminnego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Krośniewicach.

2. Wszystkie osoby przebywające na terenie obiektu winny bezwzględnie podporządkować się wskazówkom i uwagom administratora obiektu.

3. Hala sportowa przeznaczona jest do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego, ćwiczeń ogólnorozwojowych oraz zajęć sportowo - rekreacyjnych, kulturalnych i okolicznościowych.

4. W czasie trwania roku szkolnego w godzinach 8°° - 15°° hala sportowa nieodpłatnie udostępniana jest w celu realizacji zadań dydaktycznych
w zakresie wychowania fizycznego prowadzonych przez  Szkołę Podstawową
nr 1 w Krośniewicach oraz przez Liceum Ogólnokształcące w Krośniewicach.

5. Korzystanie z hali sportowej po godzinie 15°° odbywa się wg harmonogramu zajęć sporządzonego przez kierownika działu sportowo- rekreacyjnego Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Krośniewicach,
który ma również prawo do wprowadzania zmian w tymże harmonogramie.

6. Za korzystanie z hali sportowej po godzinie 15°° pobierane są opłaty zgodne
z obowiązującym cennikiem oraz na podstawie umowy, której wzór jest dostępny w sekretariacie GCKSiR.

7. Jednorazowe korzystanie z hali jest możliwe po uprzednim uzgodnieniu terminu i po dokonaniu opłaty za wstęp. W przypadku wynajmów jednorazowych nie zawierania się umów w formie pisemnej.

8. Z hali sportowej mogą korzystać:

 a) dzieci i młodzież szkolna – pod nadzorem nauczyciela lub, w przypadku innych zajęć, pod nadzorem pełnoletniego opiekuna;

 b) członkowie klubów i sekcji sportowych – pod nadzorem instruktora
lub trenera;

 c) firmy, instytucje, organizacje;

 d) osoby fizyczne;

 e) osoby uczestniczące oraz kibice (wyłącznie podczas imprez sportowych
z udziałem publiczności).

9. Do dyspozycji uczestników zajęć szkolnych oraz osób i podmiotów wynajmujących halę oddaje się szatnie oraz sanitariaty.

10. Korzystanie z hali jest możliwe wyłącznie w stroju sportowym
oraz czystym, zmienionym obuwiu sportowym z białą podeszwą.

11. Osoby korzystające z obiektu oraz prowadzące zajęcia zobowiązuje się do:

a) punktualnego kończenia zajęć zgodnie z harmonogramem lub planem lekcji;

b) utrzymania czystości w obiekcie;

c) zamykania na klucz szatni, w której przechowywane są rzeczy osobiste osób korzystających z hali;

d) przestrzegania przepisów bhp, ppoż., ewakuacyjnych, porządkowych;

e) niezwłocznego opuszczenia hali po zakończeniu zajęć.

12. Nauczyciele, trenerzy, instruktorzy i inne osoby upoważnione
do prowadzenia zajęć zobowiązane są do kontrolowania czystości obuwia sportowego swoich podopiecznych.

13. Ćwiczący są zobowiązani do korzystania ze sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem.

14. W przypadku, gdy uczestnik zajęć zauważy, że sprzęt sportowy
lub urządzenie sportowe mogą stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa, winien niezwłocznie powiadomić o tym pracownika hali, nauczyciela lub opiekuna.

15. Za bezpieczeństwo uczestników zajęć oraz osób przebywających w hali sportowej podczas zajęć odpowiedzialność prawną ponosi osoba organizująca zajęcia (nauczyciel, opiekun, trener, instruktor). W przypadku stwierdzenia przez osoby wskazane w zdaniu poprzednim, że wyposażenie hali jest uszkodzone w sposób zagrażający bezpieczeństwu użytkowników, obowiązkiem tych osób jest natychmiastowe powiadomienie obsługi hali oraz wstrzymanie się z prowadzeniem zajęć do czasu usunięcia usterki.

16. Wszelkie skaleczenia, urazy itp. należy niezwłocznie zgłaszać nauczycielowi, trenerowi lub obsłudze obiektu (apteczka znajduje się w pokoju kierownika działu sportowo - rekreacyjnego).

17. Dyrektor GCKSiR w Krośniewicach nie ponosi odpowiedzialności
za uczestników imprez sportowych oraz osoby wynajmujące halę (korzystanie z hali i jej urządzeń odbywa się na własną odpowiedzialność).

18. Pracownicy hali sportowej GCKSiR w Krośniewicach nie ponoszą odpowiedzialności za przedmioty wartościowe pozostawione na terenie obiektu. Przedmioty te można pozostawić w depozycie u pracowników GCKSiR. Szatnie wykorzystywane przez grupy szkolne, kluby sportowe czy innych użytkowników powinny być zamykane na czas udziału w zajęciach sportowych.

19. Po zakończeniu ćwiczeń należy oddać wypożyczony na czas zajęć sprzęt oraz pozostawić po sobie ład i porządek.

20. Upoważniony pracownik hali wydaje klucze i sprawdza stan hali
po zajęciach.

21. Osoby korzystające z hali sportowej ponoszą odpowiedzialność materialną za zniszczenia dokonane w obiekcie lub uszkodzenie wyposażenia (sprzęt sportowy, szatnie, sanitariaty itp.) użytkowanego w sposób niewłaściwy
lub niezgodny z przeznaczeniem.

22. Zabrania się użytkownikom i publiczności wnoszenia do hali sportowej następujących przedmiotów:

a) broni wszelkiego rodzaju lub innych niebezpiecznych przedmiotów;

b) materiałów wybuchowych, fajerwerków, wyrobów pirotechnicznych, materiałów grożących pożarem;

c) środków odurzających lub substancji psychotropowych;

d) butelek, puszek, kubków, itp. wykonanych z kruchego, pękającego
bądź twardego materiału;

e) napojów alkoholowych.

23. Ponadto w całym obiekcie zakazuje się:

a) spożywania napojów alkoholowych, palenia tytoniu, palenia e-papierosów, stosowania środków odurzających;

b) wstępu osobom w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub użycie wszelkiego rodzaju środków odurzających;

c) wchodzenia do pomieszczeń i poruszania się w części obiektu niedostępnej dla widzów (szatnie, pomieszczenia służbowe, odgrodzone części holu, itp.);

c) rozniecania ognia;

d) niszczenia wszelkiego rodzaju sprzętu;

e) zaśmiecania hali i terenu przyległego;

f) lekceważenia zasad bezpieczeństwa i ppoż.;

g) używania sprzętu sportowego, urządzeń sportowych i urządzeń sanitarnych niezgodnie z ich przeznaczeniem.

24. Niezastosowanie się do postanowień ww. regulaminu spowoduje czasowy lub stały zakaz korzystania z hali lub nałożenie kary administracyjnej.

25. Teren wejścia do hali i hol są monitorowane. Stwierdzenie naruszenia niniejszego regulaminu będzie skutkowało czasowym lub stałym zakazem korzystania z obiektu albo nałożeniem kary administracyjnej.

26. W przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia regulaminu (zachowania zagrażające bezpieczeństwu, niszczenie mienia) obsługa hali sportowej może dokonać zapisu w postaci wykonania zdjęć (skreenów), które następnie zostaną przekazane stosownym organom dla celów dowodowych.

27. Administrator i obsługa hali sportowej sprawuje nadzór
nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu. Wszystkie osoby przebywające
na terenie hali sportowej zobowiązane są do podporządkowania się
ich uwagom i poleceniom.

28. Uwagi dotyczące działalności hali należy zgłaszać dyrektorowi Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Krośniewicach, ul. Łęczycka 19a.

The Best betting exchange http://f.artbetting.netby ArtBetting.Net

PARTNERZY:

 herb-krosniewice logo leiber 
 zuk  sm
 expom  BANK-SPOLDZIELCZY
 muks  ANS WSGK KUTNO logo

Szybki kontakt:

Gminne Centrum Kultury, Sportu
i Rekreacji w Krośniewicach

ul. Łęczycka 19a 
99-340 Krośniewice
tel./fax: 24 252-51-09

e-mail:
sekretariat
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

dyrektor
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Numer konta:
94 9023 0006 0000 1720 2000 0010

All CMS Templates - Click Here